Program „Mój Prąd”

Program „Mój Prąd”

 

O Programie

Nabór wniosków do Programu Mój Prąd rozpoczął się 1 lipca 2021 r. i potrwa do 22 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków zobacz więcej>>

Instytucją realizującą Program jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Szczegółowe informacje na temat Programu Mój Prąd 3.0

Budżet na realizację celu Programu w ramach bezzwrotnych form dofinansowania wynosi do 534 000 tys. zł.

Beneficjentem czyli Grantobiorcą końcowym są osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Rodzaje przedsięwzięć:

 1. przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych;
 2. nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Okres kwalifikowalności kosztów obejmuje okres od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r., przy czym:

 1. rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego);
 2. zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenia mikroinstalacji do sieci wraz z udokumentowaniem opłacenia całości dokumentów księgowych za zakup/montaż/transport urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

Warunki dofinansowania:

 1. dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 3 tys.zł na jedno przedsięwzięcie;
 2. dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 1 lutego 2020 r.;
 3. dofinansowanie udziela się na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, czyli na projekty w ramach których, wszystkie elementy (pozycje) wymienione na fakturach (lub równorzędnych dokumentach księgowych)przedstawionych do wniosku o dofinansowanie dokonano ostatecznej zapłaty;
 4. dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej na zakup i dystrybucję energii elektrycznej;
 5. Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 6. nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest –
  Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem, że przed wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe;
 7. moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Wnioskodawcę w tym samym okresie rozliczeniowym;
 8. Beneficjent po uzyskaniu dofinansowania, ma obowiązek niezwłocznego umieszczenia w widocznym miejscu – ( w miejscu lokalizacji inwestycji – np. na budynku/ogrodzeniu) – informacji w formie trwałej tablicy wraz z odpowiednimi logotypami (sugerowany format A3, lecz nie mniejszy niż A4), wykonanej we własnym zakresie, o treści: Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd.

Osoby, które wysłały wniosek o dofinansowanie w ramach wcześniejszego naboru Programu Mój Prąd, tj. po dacie jego zakończenia, czyli po 6 grudnia 2020 roku winny ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie na warunkach aktualnie obowiązujących.

O ewentualnych brakach lub błędach we wniosku NFOSiGW poinformuje drogą elektroniczną. Na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie Beneficjent otrzyma wezwanie o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie. W przesłanej informacji znajdzie się szczegółowy opis zmian, które należy dokonać. Wówczas wniosek będzie odblokowany w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie do dokonania uzupełnienia. Zaleca się, aby dokonywać aktualizacji tylko tych informacji, o które Beneficjent został poproszony.

Gdzie szukać informacji ?

W ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” – poddziałanie 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 informacje o Programie Mój Prąd udzielane są przez Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Krakowie

Informacje o programie: mojprad@nfosigw.gov.pl

Informacje o wnioskach: wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl

Infolinia NFOŚiGW (czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30): 22-45-90-800

Szczegółowe informacje o Programie są dostępne w Zakładce Dokumenty dla Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023”

Wszelkie informacje o statusie wniosku można sprawdzić po zalogowaniu się do systemu – https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange