Program „Mój Prąd”

Program „Mój Prąd”

O Programie

Kolejny nabór wniosków do Programu Mój Prąd rozpoczął się 15 kwietnia 2022 r. i potrwa do 22 grudnia 2022 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków zobacz więcej>>

UWAGA: Nowy  nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.

Szczegółowe informacje na temat Programu Mój Prąd 4.0

Budżet na realizację celu programu wynosi do 855 000 tys. zł,

Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2021 – 2023, przy czym:

1)Zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2023 r.,

2)Środki wydatkowane będą do 31.12.2023 r.

Nabór odbywa się w trybie ciągłym

Instytucja Obsługująca Program: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Do dofinansowania w ramach programu kwalifikowane są następujące koszty:

1)zakup, montaż, transport oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem, przy czym koszt zakupu i montażu licznika nie jest kosztem kwalifikowanym);

2)zakup, montaż, transport urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ ciepła i/lub zarządzania energią objętych przedsięwzięciem.

Grantobiorcy ((Wnioskodawcy): Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (są stroną tej umowy) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji (lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

W ramach programu, wsparciem będą objęte projekty grantowe – przedsięwzięcia (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny na potrzeby własne Grantobiorców.

Gdzie szukać informacji ?

W ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” – poddziałanie 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 informacje o Programie Mój Prąd udzielane są przez Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Krakowie

Informacje o programie: mojprad@nfosigw.gov.pl

Informacje na temat złożonych wniosków:

Nabór MP2: wnioskinabor2@nfosigw.gov.pl

Nabór MP3: mp3@nfosigw.gov.pl

Nabór MP4: mp4@nfosigw.gov.pl

Infolinia NFOŚiGW (czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:00): 22-45-90-800

Szczegółowe informacje o Programie są dostępne w Zakładce Dokumenty dla Część 1) Programu Priorytetowego Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP4)

 

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj