Program „Mój Prąd”

Program „Mój Prąd”

O Programie

Nowy nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP4+) od 15 grudnia 2022 r. 


UWAGA: Nowy  nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.


Szczegółowe informacje na temat Programu Mój Prąd (MP IV+)

Rodzaje przedsięwzięć

 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

  • Nie podlegają dofinansowaniu przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej – przez zwiększenie mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej rozumie się zarówno dołożenie paneli fotowoltaicznych jak i przyłączenie do jednego Punktu Poboru Energii (PPE) kolejnej mikroinstalacji fotowoltaicznej z odrębnym inwerterem.
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów ciepła – zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem. Minimalna pojemność magazynu ciepła – 20 dm3 (1 dm3 = 1 litr).

  • Nie podlegają dofinansowaniu urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy.
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWhcena za 1 kWh nie może przekroczyć 6 tys. 
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu systemów zarządzania energią HEMS/EMS z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.

Forma dofinansowania

 1. Dla Grantobiorców (Wnioskodawców)  rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing (wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej złożony po 31.03.2022 r.) oraz dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy  nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość  dofinansowania w formie dotacji  wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych:

  1. dla mikroinstalacji fotowoltaicznej (bez zakupu i montażu dodatkowych elementów wskazanych w pkt. c) ppkt a.-c. ) nie więcej niż 6 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
  2. dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w pkt. c) ppkt a.-c., nie więcej niż 7 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
  3. dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie:

   1. magazynowania ciepła – (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u  z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem) – nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
   2. magazynowania energii elektrycznej  – (magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 6 tys. zł) –  nie więcej niż 16 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
   3. systemu zarządzania energią HEMS/EMS  –  nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła wskazanych w ppkt a i/lub b.

Uwaga: Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) wskazanych w ust. 1) łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż  31 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. 

2. Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billingwysokość  dofinansowania w formie dotacji  wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych:

 1. dla mikroinstalacji fotowoltaicznej dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w pkt b) ppkt a.-c., nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
 2. dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie:

  1. magazynowania ciepła – (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem) – nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
  2. magazynowania energii elektrycznej  – (magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 6 tys. zł) –  nie więcej niż 16 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
  3. systemu zarządzania energią HEMS/EMS –  nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła wskazanych w ppkt a i/lub b.

Uwaga: Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) wskazanych w ust. 2łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż  25 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

3. Wnioskodawcy (Grantobiorcy), wskazani w pkt 1) i 2), którzy:

 1. uzyskali już dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd czwarty nabór wniosków – MP4;
 2. lub złożyli wniosek o dofinansowanie tylko w zakresie instalacji PV w ramach programu Mój Prąd czwarty nabór wniosków – MP4.

  mogą złożyć uzupełniający wniosek o dofinansowanie na dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej.

4. Beneficjenci, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie przed dniem 15.12.2022 r. i na ich podstawie uzyskali dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd czwarty nabór wniosków – MP4 w wysokości niższej niż wynikającej z limitów określonych w ust. 1) i 2), mogą uzyskać zwiększenie kwoty dofinansowania do wysokości podwyższonych limitów. Przyznanie i wypłata zwiększonego dofinansowania nastąpi na zasadach określonych w ust. 9.3. Programu.

Okres kwalifikowalności kosztów

Od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r., przy czym:
1) rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego);
2) za zakończenie przedsięwzięcia rozumie się przyłączenie mikroinstalacji i wszystkich pozostałych urządzeń wskazanych w wniosku o dofinansowane. Datę zakończenia przedsięwzięcia stawowi data uruchomienia ostatniego z urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie albo data opłacenia ostatniej z faktur lub paragonów imiennych
w zależności, która z tych dat jest późniejsza.
3) wszystkie wydatki na zakup i montaż instalacji muszą być poniesione nie wcześniej niż przed 01.02.2020 r. (poniesienie jakiegokolwiek kosztu dotyczącego przedsięwzięcia zgłoszonego do
dofinasowania, przed dniem 1.02.2020 r. wyklucza możliwość uznania tego kosztu za kwalifikowany).

 

Gdzie szukać informacji ?

W ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” – poddziałanie 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 informacje o Programie Mój Prąd udzielane są przez Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Krakowie

Informacje o programie: mojprad@nfosigw.gov.pl

Informacje na temat złożonych wniosków:

Nabór MP2: wnioskinabor2@nfosigw.gov.pl

Nabór MP3: mp3@nfosigw.gov.pl

Nabór MP4: mp4@nfosigw.gov.pl

Odwołania MP3 – odwolanie.mp3@nfosigw.gov.pl
Odwołania MP4 – MP4.odwolanie@nfosigw.gov.pl

Infolinia NFOŚiGW (czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:00): 22-45-90-800

Szczegółowe informacje o Programie są dostępne w Zakładce Dokumenty dla Część 1) Programu Priorytetowego Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP4+)

 

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj