Program „Małopolskie Remizy”

Program „Małopolskie Remizy”

Wnioskodawca
 • JST - Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Ochotnicza Straż Pożarna
Rodzaj zadania
Wykonanie robót budowlanych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego
Zakres finansowania

Pomoc finansowa nie jest udzielana na zadania zrealizowane przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu przeznaczona jest na:

– modernizację przegród budowlanych (m.in. docieplenie ścian, stropów, stropodachów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej zewnętrzna) – rozumianą, jako termomodernizacja budynku posiadającego kotłownię spełniającą wytyczne Programu lub termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni,

– modernizację kotłowni – rozumianą, jako wymiana nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowy kocioł – zgodnie z Wytycznymi szczegółowymi,

– zastosowanie odnawialnych źródeł energii tj. zakup i montaż: paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę/pellet,

– modernizację oświetlenia – rozumianą jako wymiana istniejącego oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED.

W ramach ww. Programu minimalny koszt kwalifikowany dla realizowanego zadania nie może być mniejszy niż 10 000 zł. Nie może on zmniejszyć się poniżej ustalonej wartości również na etapie podpisywania umowy oraz rozliczenia zadania.

Wojewódzki Fundusz nie finansuje robót w budynkach nowo budowanych. W przypadku budynków rozbudowywanych, nadbudowywanych i dobudowywanych – dofinansowaniu może podlegać tylko istniejąca część budynku, o ile spełnione zostaną określone kryteria.

Forma dofinansowania

Dotacja

Terminy naboru

Nabór: od 27.03.2023 r. do 17.04.2023 r.

Warunki finansowe

Wsparcie finansowe skierowane jest do gmin i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Wniosek składa właściciel nieruchomości objętej dofinansowaniem.

Alokacja środków w ramach naboru: 1 000 000,00 zł.

Maksymalne dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu na jedno zadanie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych zadania brutto.
Pozostałe 50% kosztów zadania (w tym VAT) płatne będzie ze środków Dotowanego lub/i środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

Warunki podstawowe formalne

Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.

Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu –  przejdź >>).

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do biura Wojewódzkiego Funduszu w dwóch wersjach, tj.:

 1. elektronicznej (edytowalny PDF, bez podpisów) przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie (www.portal.wfos.krakow.pl). Wniosek elektroniczny nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku.
 2. podpisanej – wniosek wraz z załącznikami będącymi dokumentami opatrzonymi podpisami osób upoważnionych należy dostarczyć w jeden z dwóch sposobów:
  a) w wersji papierowej do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków),
  b) przez ePUAP (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Funduszu (adres skrytki ePUAP: /wfosigwkrakow/SkrytkaESP)
  do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do biura Funduszu)  – UWAGA: wniosek oraz załączniki muszą być podpisane certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z INSTRUKCJĄ >>
  Nie będą akceptowane podpisane elektronicznie SKANY. 

do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wniosku do Funduszu.

Instrukcja założenia podkonta na instytucję na platformie ePUAP – POBIERZ>>

Warunki szczegółowe

Zadanie muszą zostać zakończone (wykonane i odebrane) w terminie do dnia 15.11.2023 r.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

Aneta Dwernicka- Rosa 573-143-762

Anna Kicińska Dyrda 785-855-523

 

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj