Czyste powietrze

Najczęściej zadawane pytania – program „Czyste Powietrze”

Pytania dotyczące BUDYNKU objętego przedsięwzięciem (2)

Wniosek o dofinansowanie może złożyć wyłącznie właściciel budynku jednorodzinnego. Jeśli budynek posiada dwóch współwłaścicieli to wniosek może złożyć tylko jeden właściciel przy zgodzie drugiego.

Nie. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo Budowlane, w budynku jednorodzinnym mogą być wydzielone nie więcej niż 2 lokale mieszkalne, lub jeden lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy, którego powierzchnia nie przekracza 30% powierzchni budynku. Budynek o większej ilości wyodrębnionych lokali nie spełnia tej definicji. Nie ma tu znaczenia czy jest jeden właściciel czy współwłasność budynku.

Pytania dotyczące formularza WNIOSKU I ZAŁĄCZNIKÓW (4)

Na etapie aplikowania o dofinansowanie wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

 • Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu – obowiązkowo dla wszystkich osób wchodzących w gospodarstwo domowe (jeśli dotyczy)

Opcjonalnie:

 • Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku, np. umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, jeżeli we wniosku nie podano informacji na temat numeru księgi wieczystej i numeru działki
 • Audyt energetyczny budynku, jeśli został wykonany i na jego podstawie przyjęto dane do wniosku

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym do końca 2027 roku. Następnie będzie już wyłącznie okres wdrażania czyli podpisywania i rozliczania umów. Nie będzie ogłaszanych edycji naborów.

W pierwszym kroku należy założyć i aktywować konto na Portalu beneficjenta, który znajduje się pod adresem https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/ .
Następnie po zalogowaniu będzie można wniosek pobrać  i wypełnić – kroki te zostały opisane szczegółowo w instrukcji – zobacz>>

Przed wypełnieniem wniosku proszę upewnić się, że mają Państwo wszystkie wymagane informację na temat przedsięwzięcia – przejdź do listy wymaganych informacji>> 

Wniosek można złożyć zachowując poniższe formy:

 • W wersji elektronicznej  z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie EPUAP
 • W wersji elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta bez podpisu elektronicznego oraz dodatkowo przesłany/złożony w WFOŚiGW w Krakowie w podpisanej odręcznie wersji papierowej.

Pobrany na Portalu Beneficjenta formularz wniosku jest dokumentem interaktywnym, który na bieżąco sprawdza poprawność wypełnienia wniosku. Dodatkowo, formularz przelicza koszty kwalifikowane, wysokość dofinansowania czy też współczynniki przenikania przegród w uproszczonej analizie energetycznej.
Skorzystanie z formularza w wersji elektronicznej przyśpieszy nie tylko jego wypełnienie ale również ocenę.

Wniosek o dofinansowanie jest dostępny po zarejestrowaniu konta na Portalu Beneficjenta, który znajduje się pod adresem https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/

Wniosek jest dostępny do pobrania wyłącznie po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta.

Proces rejestracji konta i pobierania wniosku został szczegółowo opisany w instrukcji – Przejdź>>

Comment on this FAQ

Pytania dotyczące przedstawiania DOCHODÓW we wniosku (11)

Wnioskodawca powinien przedłożyć dokument właściwy dla danego kraju (odpowiednik polskiego PIT) poświadczający roczny dochód. Dokument należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego.

Poziom dotacji obliczany jest maksymalnie od kwoty 53 tys. Dlatego jeżeli kwota 53 tys. kosztów kwalifikowanych zostanie przekroczona poziom dotacji zostanie obliczony od kwoty 53 tys. a nie od kwoty wszystkich kosztów kwalifikowanych.

Przykład:

Wykonujemy termomodernizację, której koszty kwalifikowane będą wynosiły 60 000 zł. Przy dotacji na poziomie do 50% – pamiętając, że maksymalna kwota, od której wyliczana jest dotacja to 53 000 zł, montaż finansowy będzie wyglądał tak:

Koszt całkowity: 60000 zł

Koszt kwalifikowany: 60000 zł

Podstawa do wyliczenia poziomu dotacji: 53 000 zł

Dotacja: 26500zł (50%*53000zł !!!)

Możliwa do zaciągnięcia pożyczka w ramach programu: 33500 zł (60000 zł – 26500 zł)

Środki własne: 0 zł

Czyli wyliczając rzeczywistą wartość dotacji będzie ona wynosiła 44,17 %

Poziom dotacji uzależniony jest od dochodów wnioskodawcy i członków gospodarstwa domowego. Wartość dotacji wyliczy wniosek po jego kompletnym wypełnieniu. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku pozna potencjalną wartość dotacji.

Nie. Świadczenie to nie powinno być ujmowane przy wyliczaniu dochodu dla uzyskania dofinansowania.

Sposób obliczenia dochodu przedstawiony jest w instrukcji pt. „Jak policzyć dochód we wniosku w Programie Czyste powietrze”, która jest dostępna na PORTALU BENEFICJENTA w zakładce WYMAGANA DOKUMENTACJA. Dostępne są również narzędzia do wyliczania dochodu, które pomagają obliczyć dochód.

Osoby wspólnie zamieszkujące i utrzymujące się z wnioskodawcą.

Wnioskodawca powinien przedłożyć dokument właściwy dla danego kraju. Sytuacje takie będą rozpatrywane indywidualnie. We wniosku o dofinansowanie (pole 203 i 202) formularz dopuszcza różne rodzaje dochodu (wybór z listy rozwijalnej). Jest również możliwość zaznaczenia dochodu „inny”.
Ponadto, podatnicy, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski), są zobowiązani do rozliczenia tych dochodów również w Polsce. Wszelkie wątpliwości w tej sprawie powinny być wyjaśnione z właściwym urzędem skarbowym. Podatnik jest zobowiązany do złożenia dokumentu Pit w polskim urzędzie skarbowym.

Nie. Świadczenie nie powinno być ujmowane przy wyliczaniu dochodu dla uzyskania dotacji.

Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

Gospodarstwo domowe tworzą osoby gospodarujące i zamieszkujące wspólnie z osobą ubiegającą się o dofinansowanie, do których oprócz osoby ubiegającej się o dofinansowanie zaliczają się:

 • małżonek osoby ubiegającej się o dofinansowanie,
 • rodzice oraz dziadkowie osoby ubiegającej się o dofinansowanie oraz jego małżonka,
 • dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, do ukończenia 25. roku życia,
 • dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972 oraz z 2017 r. poz. 1428),
 • osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie gospodarujące z osobą ubiegającą się o dofinansowanie.

Za dziecko lub wnuka wchodzące w skład gospodarstwa domowego uznaje się również dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.
Zwracamy uwagę, że członkowie rodzin mieszkających wspólnie, ale utrzymujących się oddzielnie, stanowią odrębne gospodarstwa domowe.

Szczegółowy sposób wyliczenia dochodu opisano w załączniku nr 2 do Regulaminu naboru wniosków- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” pkt. C Miesięczny średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym (str. 23).

Pytania dotyczące TERMINÓW (3)

Wypłata dofinansowania możliwa będzie po:

 • wypełnieniu i przekazaniu do WFOŚiGW w Krakowie wniosku o płatność wraz z protokołem końcowym lub częściowym robót
 • przedłożeniu dokumentu księgowego (np. faktury) potwierdzającego zakup materiałów i usług
 • dokumenty potwierdzające dokonanie płatności (np. potwierdzenie przelewu) w przypadku płatności na rachunek beneficjenta

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, przy czym przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Zakończenie przedsięwzięcia oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń oraz – jeśli dotyczy – gwarantujące dotrzymanie przez modernizowane przegrody zewnętrzne wymagań technicznych obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku. Data zakończenia przedsięwzięcia potwierdzana jest w Protokole końcowym.

Pytania dotyczące ŹRÓDEŁ CIEPŁA (7)

Należy zlikwidować lub trwale wyłączyć wymieniane źródło ciepła. W przypadku kominka należy zlikwidować wszystkie odprowadzenia do ogrzewanych przez kominek pomieszczeń, jak również zamurować przewód odprowadzający spaliny, pozostawiając wyłącznie jego rekreacyjną funkcję.

W przypadku nowo budowanych budynków jednorodzinnych dofinansowaniu podlega wyłącznie źródło ciepła wraz z przyłączem (jeśli jest wymagane). Nie ma możliwości kwalifikowania instalacji c.o. oraz c.w.u.

Jeżeli w budynku istnieje źródło ciepła spełniające wymagania programu lub jest zainstalowany kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszej:

 • a zgoda na rozpoczęcie budowy została uzyskana przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.) tj. do dnia 15 grudnia 2002 r., w ramach przedsięwzięcia koszty związane z termomodernizacja mogą być kwalifikowane.
 • a zgoda na rozpoczęcie budowy została uzyskana po wejściu w życie ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w ramach przedsięwzięcia koszty związane z termomodernizacja nie mogą być kwalifikowane.

Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że koszt modernizacji przegród można uznać za kwalifikowany jeżeli spełniają wymagania izolacyjności cieplnej, określone w pkt 1 Załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

Tak, w przypadku wymiany źródła ciepła w budynku istniejącym jest możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę instalacji ogrzewania.

W ramach konkursu „Czyste powietrze” można uzyskać dofinansowanie w przypadku budynków nowo budowanych jednorodzinnych na koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego:

a. kotły na paliwa stałe
b. węzły cieplne
c. systemy ogrzewania elektrycznego,
d. kotły olejowe,
e. kotły gazowe kondensacyjne,
f. pompy ciepła powietrze
g. pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody  wraz z przyłączami

Ze szczegółami można zapoznać się w Programie priorytetowym konkursu pkt 6.B.

W ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” można uzyskać dofinansowanie na wymianę nieefektywnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym. Koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji, spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego:

a. kotłów na paliwa stałe
b. węzły cieplne
c. systemy ogrzewania elektrycznego,
d. kotły olejowe,
e. kotły gazowe kondensacyjne,
f. pompy ciepła powietrzne
g. pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami.

Nowe źródło ciepła musi spełniać wymagania techniczne programu, co szczegółowo przedstaiono w opisie  Programu priorytetowego pkt 6.A.

W ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” możliwa jest wymiana źródła ciepła na cele ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W związku z powyższym, zakup pompy ciepła wyłącznie na cele ciepłej wody użytkowej jest niekwalifikowany.

Pytania o koszty kwalifikowane (10)

Nie. Takie koszty nie wliczają się do dofinansowania i Wnioskodawca będzie musiał je ponieść sam.

Nie – można ubiegać się jedynie o częściowe dofinansowanie (dotację i/lub pożyczkę). Powierzchnia przeznaczona na działalność gospodarczą nie może przekroczyć 30% powierzchni całego budynku. Przy określaniu powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia  działalności gospodarczej należy uwzględniać również czas. Przykładowo, jeśli pokój o powierzchni 20 m2 służy działalności gospodarczej przez 3 miesiące w roku, wówczas powierzchnia wykorzystywana do działalności gospodarczej wynosi: 20 m2 x (3/12) = 5 m2.

Nie. W ramach Programu Czyste powietrze na powyższe instalacje można uzyskać tylko i wyłącznie preferencyjnie oprocentowaną pożyczkę.

Garaż znajdujący się w obrysie budynku mieszkalnego jednorodzinnego można ocieplić, aby zachować ciągłość ocieplenia. Wymiana bramy/drzwi garażowych może być kosztem kwalifikowanym tylko w przypadku jeżeli garaż jest ogrzewany.

Jeśli poddasze jest ogrzewane, to można ocieplić dach. Jeśli poddasze nie jest ogrzewane, to należy ocieplić przegrodę wewnętrzną (strop pod nieogrzewanym poddaszem) w budynku oddzielającą to poddasze od pomieszczenia ogrzewanego, które znajduje się poniżej.

Należy zlikwidować wszystkie źródła ciepła nie spełniające wymagań Programu. Mogą pozostać jedynie kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne (np. poprzez odłączenie kominka od płaszcza wodnego).

Tak. W przypadku wymiany starego źródła ciepła na paliwo stałe lub posiadania już zamontowanego źródła ciepła spełniającego wymagania określone w Programie w budynku, którego pozwolenie na budowę zostało wydane przed 15 grudnia 2002 r.

Nie. W ramach Programu Czyste Powietrze można sfinansować wyłącznie wymianę źródła ciepła niespełniającego wymagań Programu opalanego paliwem stałym.

Nie, chyba że kocioł spełnia jednocześnie wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu (ekodesign) dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100).

Nie ma możliwości dofinansowania źródła ciepła służącego wyłącznie na cele ciepłej wody.

Pytania ogólne (22)

Tak pod warunkiem, że budynek uzyskał pozwolenie na budowę przed 15 grudnia 2002 r.

Tak. Jednakże suma dofinansowań nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

Tak można łączyć te źródła finansowania.

Okres 3 lat od zakończenia inwestycji, w którym beneficjent nie może:
 zmienić przeznaczenia budynku/lokalu z mieszkalnego na inny,
 nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia,
 zainstalować dodatkowych źródeł ciepła niespełniających warunków Programu Czyste Powietrze.

Tak.  Jednak ocena kolejnego wniosku może odbyć się dopiero po zrealizowaniu i zakończeniu przedsięwzięcia zawartego w poprzednim wniosku. Nie można wnioskować na ten sam zakres zadania.

Do wniosku o płatność należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Programu Czyste Powietrze – certyfikat, etykietę efektywności energetycznej, kartę produktu, w zależności od źródła ciepła.

Podstawą wypłacenia dotacji i/lub pożyczki jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność, po zrealizowaniu części lub całości przedsięwzięcia.

Od 29.07.2019r. Wnioskodawca, składając wniosek o dofinansowanie, składa oświadczenie woli zawarcia umowy dotacji. We wniosku zawarte są warunki umowy dotacji. Wniosek po akceptacji przez wojewódzki fundusz staje się umową o czym wnioskodawca jest informowany pisemnie. Data odbioru pisma jest datą zawarcia umowy dotacji. Umowę pożyczki wnioskodawca podpisuje w siedzibie wojewódzkiego funduszu, w którym był rozpatrywany jego wniosek o dofinansowanie.

Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie wcześniej przed zmianą formularza, która nastąpiła w dniu 29.07.2019r. podpisują umowę pożyczki i dotacji w siedzibie wojewódzkiego funduszu, w którym były rozpatrywane ich wnioski o dofinansowanie.

W przypadku wykonywania robót siłami własnymi przedsięwzięcie będzie podlegało obowiązkowej wizytacji końcowej po zakończeniu realizacji na etapie wniosku o płatność.

Przeprowadzenie wizytacji końcowych dla pozostałych przedsięwzięć będzie odbywać się losowo na próbie losowej stanowiącej nie mniej niż 15% tych przedsięwzięć wyłonionej w ciągu roku kalendarzowego w ramach złożonych wniosków o płatność końcową. Dodatkowo, w okresie trwałości (3 lata od zakończenia realizacji zadania), istnieje możliwość kontroli zrealizowanego przedsięwzięcia.

Nie. W ramach oceny wniosku (ocena kryteriów formalnych oraz ocena kryteriów merytorycznych) pracownik wojewódzkiego funduszu skontaktuje się z Wnioskodawcą w celu poprawy/uzupełniania wniosku. Wniosek można poprawić jednokrotnie na każdym z dwóch etapów oceny. Za każdym razem Wnioskodawca będzie miał do 15 dni roboczych na poprawę wniosku.

Rozpatrywanie wniosku odbywa się w terminie do 90 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów może wydłużyć termin rozpatrzenia wniosku.

Wskazany termin ma charakter instrukcyjny i może zostać wydłużony np. z powodu złożonej dużej liczby wniosków.

Nie. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo Budowlane, w budynku jednorodzinnym mogą być wydzielone nie więcej niż 2 lokale mieszkalne, lub jeden lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy, którego powierzchnia nie przekracza 30% powierzchni budynku. Budynek o większej ilości wyodrębnionych lokali nie spełnia tej definicji. Nie ma tu znaczenia czy jest jeden właściciel czy współwłasność budynku.

Dla wniosków złożonych od 19.09.2018 do 28.07.2019  – czas na zakończenie realizacji przedsięwzięcia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania umowy,

Dla wniosków złożonych od 29.07.2019 r – 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Nie. Program Czyste Powietrze nie pozwala na uzyskanie dofinansowania na zadania już zakończone. Zakończenie przedsięwzięcia to dzień wystawienia ostatniej faktury lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac,  oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) związanego z realizacją przedsięwzięcia i może nastąpić od dnia złożenia wniosku (z wyłączeniem dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, oraz ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, które mogą być wykonane wcześniej przed dniem złożenia wniosku).

W wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej i urzędach gmin, które podpisały porozumienie dotyczące realizacji Programu Czyste Powietrze.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, możliwe są jedynie krótkie przerwy techniczne związane z aktualizacjami Programu.

Po założeniu i aktywowaniu konta na internetowym Portalu Beneficjenta, należącym do właściwego ze względu na lokalizację budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, można wypełnić wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej.

Kompletny wniosek w wersji elektronicznej składa się poprzez:

 1. a)  Portal Beneficjenta-dodatkowo należy dostarczyć wydrukowaną wersję papierową do właściwego wfośigw lub gminy, która podpisała porozumienie z wfośigw w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze.
 2. b) przy użyciu profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego (wymagana wyłącznie wersja elektroniczna). Należy jednak pamiętać o załączeniu w postaci elektronicznej wszystkich wymaganych załączników do wniosku (w tym skanów podpisanych oświadczeń osób występujących we wniosku, poza wnioskodawcą).

Elektroniczny formularz wniosku jest dokumentem interaktywnym, który na bieżąco sprawdza poprawność wypełnienia. Dodatkowo, przelicza koszty kwalifikowane, wysokość dofinansowania czy też współczynniki przenikania przegród w uproszczonej analizie energetycznej. Skorzystanie z formularza w wersji elektronicznej przyśpieszy nie tylko jego wypełnienie ale również ocenę.

W przypadku braku możliwości użycia wersji elektronicznej formularza wniosku, dopuszcza się jego wypełnienie w wersji papierowej. Obowiązujące w danym momencie formularze papierowe wniosku można pobrać w siedzibie odpowiedniego WFOŚiGW oraz w siedzibie gminy, która zawarła z WFOŚiGW porozumienie w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze , gdzie – po wypełnieniu, i podpisaniu, należy złożyć gotowy wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej znajduje się na internetowym PORTALU BENEFICJENTA, należącym do właściwego ze względu na lokalizację inwestycji, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Nie może gdyż nie jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości.

Nie może gdyż nie jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości.

Nie może gdyż nie jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości.

Load More

 

Instrukcja wypełniania wniosku w ramach programu „Czyste Powietrze”

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange