Czyste powietrze

Najczęściej zadawane pytania – program „Czyste Powietrze”

Pytania dotyczące BUDYNKU objętego przedsięwzięciem (2)

Wniosek o dofinansowanie może złożyć wyłącznie właściciel budynku jednorodzinnego. Jeśli budynek posiada dwóch współwłaścicieli to wniosek może złożyć tylko jeden właściciel przy zgodzie drugiego.

W ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” można złożyć wniosek o dofinansowanie wyłącznie na budynek jednorodzinny, w którym wyodrębniono maksymalnie dwa lokale. Nie ma znaczenia ilu jest właścicieli.

Pytania dotyczące formularza WNIOSKU I ZAŁĄCZNIKÓW (4)

Na etapie aplikowania o dofinansowanie wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

 • Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu – obowiązkowo dla wszystkich osób wchodzących w gospodarstwo domowe (jeśli dotyczy)

Opcjonalnie:

 • Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku, np. umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, jeżeli we wniosku nie podano informacji na temat numeru księgi wieczystej i numeru działki
 • Audyt energetyczny budynku, jeśli został wykonany i na jego podstawie przyjęto dane do wniosku

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym do końca 2027 roku. Następnie będzie już wyłącznie okres wdrażania czyli podpisywania i rozliczania umów. Nie będzie ogłaszanych edycji naborów.

W pierwszym kroku należy założyć i aktywować konto na Portalu beneficjenta, który znajduje się pod adresem https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/ .
Następnie po zalogowaniu będzie można wniosek pobrać  i wypełnić – kroki te zostały opisane szczegółowo w instrukcji – zobacz>>

Przed wypełnieniem wniosku proszę upewnić się, że mają Państwo wszystkie wymagane informację na temat przedsięwzięcia – przejdź do listy wymaganych informacji>> 

Wniosek można złożyć zachowując poniższe formy:

 • W wersji elektronicznej  z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie EPUAP
 • W wersji elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta bez podpisu elektronicznego oraz dodatkowo przesłany/złożony w WFOŚiGW w Krakowie w podpisanej odręcznie wersji papierowej.

Pobrany na Portalu Beneficjenta formularz wniosku jest dokumentem interaktywnym, który na bieżąco sprawdza poprawność wypełnienia wniosku. Dodatkowo, formularz przelicza koszty kwalifikowane, wysokość dofinansowania czy też współczynniki przenikania przegród w uproszczonej analizie energetycznej.
Skorzystanie z formularza w wersji elektronicznej przyśpieszy nie tylko jego wypełnienie ale również ocenę.

Wniosek o dofinansowanie jest dostępny po zarejestrowaniu konta na Portalu Beneficjenta, który znajduje się pod adresem https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/

Wniosek jest dostępny do pobrania wyłącznie po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta.

Proces rejestracji konta i pobierania wniosku został szczegółowo opisany w instrukcji – Przejdź>>

Comment on this FAQ

Pytania dotyczące przedstawiania DOCHODÓW we wniosku (5)

Wnioskodawca powinien przedłożyć dokument właściwy dla danego kraju. Sytuacje takie będą rozpatrywane indywidualnie. We wniosku o dofinansowanie (pole 203 i 202) formularz dopuszcza różne rodzaje dochodu (wybór z listy rozwijalnej). Jest również możliwość zaznaczenia dochodu „inny”.
Ponadto, podatnicy, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski), są zobowiązani do rozliczenia tych dochodów również w Polsce. Wszelkie wątpliwości w tej sprawie powinny być wyjaśnione z właściwym urzędem skarbowym. Podatnik jest zobowiązany do złożenia dokumentu Pit w polskim urzędzie skarbowym.

Nie. Świadczenie nie powinno być ujmowane przy wyliczaniu dochodu dla uzyskania dotacji.

Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

Gospodarstwo domowe tworzą osoby gospodarujące i zamieszkujące wspólnie z osobą ubiegającą się o dofinansowanie, do których oprócz osoby ubiegającej się o dofinansowanie zaliczają się:

 • małżonek osoby ubiegającej się o dofinansowanie,
 • rodzice oraz dziadkowie osoby ubiegającej się o dofinansowanie oraz jego małżonka,
 • dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, do ukończenia 25. roku życia,
 • dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972 oraz z 2017 r. poz. 1428),
 • osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie gospodarujące z osobą ubiegającą się o dofinansowanie.

Za dziecko lub wnuka wchodzące w skład gospodarstwa domowego uznaje się również dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.
Zwracamy uwagę, że członkowie rodzin mieszkających wspólnie, ale utrzymujących się oddzielnie, stanowią odrębne gospodarstwa domowe.

Szczegółowy sposób wyliczenia dochodu opisano w załączniku nr 2 do Regulaminu naboru wniosków- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” pkt. C Miesięczny średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym (str. 23).

Pytania dotyczące TERMINÓW (3)

Wypłata dofinansowania możliwa będzie po:

 • wypełnieniu i przekazaniu do WFOŚiGW w Krakowie wniosku o płatność wraz z protokołem końcowym lub częściowym robót
 • przedłożeniu dokumentu księgowego (np. faktury) potwierdzającego zakup materiałów i usług
 • dokumenty potwierdzające dokonanie płatności (np. potwierdzenie przelewu) w przypadku płatności na rachunek beneficjenta

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, przy czym przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Zakończenie przedsięwzięcia oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń oraz – jeśli dotyczy – gwarantujące dotrzymanie przez modernizowane przegrody zewnętrzne wymagań technicznych obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku. Data zakończenia przedsięwzięcia potwierdzana jest w Protokole końcowym.

Pytania dotyczące ŹRÓDEŁ CIEPŁA (7)

Należy zlikwidować lub trwale wyłączyć wymieniane źródło ciepła. W przypadku kominka należy zlikwidować wszystkie odprowadzenia do ogrzewanych przez kominek pomieszczeń, jak również zamurować przewód odprowadzający spaliny, pozostawiając wyłącznie jego rekreacyjną funkcję.

W przypadku nowo budowanych budynków jednorodzinnych dofinansowaniu podlega wyłącznie źródło ciepła wraz z przyłączem (jeśli jest wymagane). Nie ma możliwości kwalifikowania instalacji c.o. oraz c.w.u.

Jeżeli w budynku istnieje źródło ciepła spełniające wymagania programu lub jest zainstalowany kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszej:

 • a zgoda na rozpoczęcie budowy została uzyskana przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.) tj. do dnia 15 grudnia 2002 r., w ramach przedsięwzięcia koszty związane z termomodernizacja mogą być kwalifikowane.
 • a zgoda na rozpoczęcie budowy została uzyskana po wejściu w życie ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w ramach przedsięwzięcia koszty związane z termomodernizacja nie mogą być kwalifikowane.

Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że koszt modernizacji przegród można uznać za kwalifikowany jeżeli spełniają wymagania izolacyjności cieplnej, określone w pkt 1 Załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

Tak, w przypadku wymiany źródła ciepła w budynku istniejącym jest możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę instalacji ogrzewania.

W ramach konkursu „Czyste powietrze” można uzyskać dofinansowanie w przypadku budynków nowo budowanych jednorodzinnych na koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego:

a. kotły na paliwa stałe
b. węzły cieplne
c. systemy ogrzewania elektrycznego,
d. kotły olejowe,
e. kotły gazowe kondensacyjne,
f. pompy ciepła powietrze
g. pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody  wraz z przyłączami

Ze szczegółami można zapoznać się w Programie priorytetowym konkursu pkt 6.B.

W ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” można uzyskać dofinansowanie na wymianę nieefektywnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym. Koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji, spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego:

a. kotłów na paliwa stałe
b. węzły cieplne
c. systemy ogrzewania elektrycznego,
d. kotły olejowe,
e. kotły gazowe kondensacyjne,
f. pompy ciepła powietrzne
g. pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami.

Nowe źródło ciepła musi spełniać wymagania techniczne programu, co szczegółowo przedstaiono w opisie  Programu priorytetowego pkt 6.A.

W ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” możliwa jest wymiana źródła ciepła na cele ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W związku z powyższym, zakup pompy ciepła wyłącznie na cele ciepłej wody użytkowej jest niekwalifikowany.

Load More

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj