Najczęściej zadawane pytania – Moja Woda (nowy nabór 2021)

Najczęściej zadawane pytania – Moja Woda (nowy nabór 2021)

Jeśli koszt zadania w rzeczywistości wyjdzie większy niż został wpisany we wniosku to większy będzie wkład własny, dotacja nie ulegnie zmianie. W przypadku poniesienia mniejszych wydatków wypłacone zostanie nie więcej niż 80% udokumentowanych kosztów.

Faktury/rachunki muszą być wystawione na wnioskodawcę i posiadać opis zgodny z realizowanym zadaniem. Może być to jeden dokument, może być kilka. W protokole odbioru muszą być wyszczególnione użyte materiały, zainstalowane elementy i wykonane prace, zgodnie z załącznikiem G2 we wniosku. Przykładowy wzór protokołu znajduje się w dokumentach do pobrania.

Beneficjent zobowiązany jest realizować zadanie zgodnie ze złożonym wnioskiem. Po zaakceptowaniu wniosku i otrzymaniu decyzji,  zmiany zakresu rzeczowego wymagają formy pisemnej i muszą być zgodne z Programem i Regulaminem.

WFOŚiGW w Krakowie nie jest instytucją właściwą do decydowania o tym, czy na daną inwestycję wymagana jest zgoda/zgłoszenie czy nic.  Inwestor sam musi przewidzieć czy zaplanowana instalacja będzie się wiązała z koniecznością uzyskania zgód/pozwoleń. To inwestor zapewnia, że realizowana inwestycja będzie zgodna z prawem więc proszę zgłosić się do odpowiedniego organu nadzoru na swoim obszarze.

 

Wniosek należy złożyć przed lub w trakcie realizacji zadania – zadanie nie może być zakończone na dzień składania wniosku. 

Nie ma możliwości wyceny i uwzględnienia kosztów pracy własnej. W przypadku samodzielnego montażu kwalifikowany jest tylko koszt zakupu materiałów i urządzeń, ewentualnie usługę koparki jeżeli dotyczy.

Tak, w ramach programu wymagane jest aby na terenie nieruchomości znajdował się budynek mieszkalny jednorodzinny ale wody opadowe mogą być zbierane na terenie całej nieruchomości więc również z budynków gospodarczych, garaży itp.

Tak, usługa wynajęcia koparki do zrobienia wykopu może być wliczona w koszty.

Po złożeniu wniosku zadanie można realizować i zakończyć niezależnie od tego czy otrzymał Pan/Pani już decyzję w sprawie wniosku. W przypadku gdy ktoś uzależnia realizację od przyznania dotacji, można wstrzymać się z realizacją do czasu otrzymania pisma. Realizacja musi zakończyć się najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od złożenia wniosku.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymają Państwo pismo z potwierdzeniem zawarcia umowy. Na tej podstawie po zakończeniu zadania przedkładają Państwo dokumenty do rozliczenia (faktury/rachunki opłacone, protokoły/oświadczenia, dokumentacja fotograficzna z realizacji, druk zapotrzebowania zgodnie ze wzorem, ewentualnie inne). Po pozytywnej weryfikacji dokumentów następuje przelanie środków na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Środki muszą być wypłacone najpóźniej do 12 miesięcy od podjęcia decyzji o finansowaniu zadania.

Formularz należy pobrać i otworzyć na swoim dysku w folderze „Pobrane” jako plik PDF. Wniosek nie otwiera się w przeglądarce internetowej. Do otworzenia pliku konieczne jest posiadanie zainstalowanego programu Adobe Reader.

Load More

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange