Program priorytetowy „Moja woda”.

Program priorytetowy „Moja woda”.

Szanowni Państwo,

w związku z dużą ilością zapytań o uruchomienie nowego naboru wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja woda” informujemy, że jest to planowane jeszcze w pierwszym kwartale 2021 roku. Na  chwilę obecną nie jest jednak znany dokładny termin. Ogłoszenie naboru nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy o udostępnienie środków z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

UWAGA!

Zmiana w Regulaminie Programu dot. terminu realizacji inwestycji (kliknij tu)

Informacje ogólne

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu (uwaga: na dzień składania dokumentów rozliczeniowych wymagane będzie potwierdzenie uzyskania pozwolenia na użytkowanie).

Finansowanie obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
  • instalacja rozsączająca,
  • zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny

– zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,

– zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),

– zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,
elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 000 zł.

Nabór wniosków ma charakter ciągły w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. ale zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku.

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej (wymagane jest złożenie obu wersji):


Kroki do uzyskania dofinansowania

1. Zapoznaj się dokładnie z regulaminem programu zamieszczonym poniżej

2. Pobierz formularz wniosku zamieszony poniżej. Uwaga! plik nie otwiera się w przeglądarce internetowej – należy go pobrać na dysk komputera i otworzyć wyłącznie w darmowej aplikacji Adobe Reader 

3. Wypełnij wniosek i upewnij się, czy wszystko zostało prawidłowo wypełnione klikając w prawym górnym rogu na pierwszej stronie wniosku przycisk „Weryfikacja formularza”.

4. Po zapisaniu prawidłowo wypełnionego wniosku (nie może zawierać pól oznaczonych kolorem czerwonym) prześlij wersję elektroniczną (tj. wypełniony plik PDF a nie skan) na adres  moja.woda@wfos.krakow.pl W tytule maila proszę wpisać „Moja woda_imię i nazwisko wnioskodawcy”)

5. Wydrukuj wniosek (Uwaga! suma kontrolna wygenerowana po weryfikacji formularza w prawym górnym rogu musi być taka sama na wersji papierowej i elektronicznej), podpisz (oraz daj do podpisu osobom trzecim jeśli występują współwłaściciele) i złóż w siedzibie Funduszu w pojemniku specjalnym, który znajduje się przy wejściu do budynku, lub wyślij na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków


Najczęściej zadawane pytania

Jeśli koszt zadania w rzeczywistości wyjdzie większy niż został wpisany we wniosku to większy będzie wkład własny, dotacja nie ulegnie zmianie. W przypadku poniesienia mniejszych wydatków wypłacone zostanie nie więcej niż 80% udokumentowanych kosztów.

Zakres ujęty we wniosku będzie stanowił przedmiot umowy. To, co nie będzie w nim ujęte nie będzie podlegać finansowaniu. W przypadku zrealizowania mniejszego zakresu lub w innej postaci niż zostało to zapisane we wniosku będzie to wymagało każdorazowo rozpatrzenia przez Zarząd WFOŚiGW  w Krakowie i ewentualnie zawarcia aneksu.

Faktury/rachunki muszą być wystawione na wnioskodawcę i posiadać opis zgodny z realizowanym zadaniem. Może być to jeden dokument, może być kilka. W protokole odbioru muszą być wyszczególnione użyte materiały, zainstalowane elementy i wykonane prace, zgodnie z załącznikiem G2 we wniosku. Przykładowy wzór protokołu znajduje się w dokumentach do pobrania.

Nie ma górnej granicy pojemności, są tylko dolne (2 m3 dla wszystkich rodzajów zbiorników, przy czym w przypadku nadziemnych zamkniętych istnieje możliwość kupienia 2 sztuk po minimum 1 m3)

Rynny nie podlegają finansowaniu w ramach programu. Dopiero przewody odprowadzające od rynien kwalifikują się do dofinansowania.

Program obejmuje zbiorniki o pojemności minimum 2m3, przy czym w przypadku zbiorników nadziemnych zamkniętych istnieje możliwość kupienia 2 sztuk po minimum 1 m3. Nie ma możliwości zakupienia kilku sztuk o pojemności mniejszej niż 1m3 tak aby sumarycznie było 2 m3.

WFOŚiGW w Krakowie nie jest instytucją właściwą do decydowania o tym, czy na daną inwestycję wymagana jest zgoda/zgłoszenie czy nic.  Inwestor sam musi przewidzieć czy zaplanowana instalacja będzie się wiązała z koniecznością uzyskania zgód/pozwoleń. To inwestor zapewnia, że realizowana inwestycja będzie zgodna z prawem więc proszę zgłosić się do odpowiedniego organu nadzoru na swoim obszarze.

 

Wniosek należy złożyć przed lub w trakcie realizacji zadania – zadanie nie może być zakończone na dzień składania wniosku. 

Nie ma możliwości wyceny i uwzględnienia kosztów pracy własnej. W przypadku samodzielnego montażu kwalifikowany jest tylko koszt zakupu materiałów i urządzeń, ewentualnie usługę koparki jeżeli dotyczy.

Tak, w ramach programu wymagane jest aby na terenie nieruchomości znajdował się budynek mieszkalny jednorodzinny ale wody opadowe mogą być zbierane na terenie całej nieruchomości więc również z budynków gospodarczych, garaży itp.

Instrukcja jest tutaj>>

Koszty robocizny proszę uwzględnić w pozycji, której dotyczą (np. jeżeli montaż zbiornika to przy zbiorniku).

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem i duża liczbą złożonych wniosków w pierwszych dniach naboru szacujemy, że czas rozpatrzenia będzie wynosił ok 1-2 miesięcy. Każdy wnioskodawca otrzyma pismo z informacją o pozytywnej lub negatywnej decyzji w sprawie złożonego wniosku.

Efekt ekologiczny będzie potwierdzany w formie oświadczenia, którego wzór zostanie zamieszczony w dokumentach do pobrania w terminie późniejszym.

We wniosku należy podać szacunkowy koszt, na podstawie wstępnego rozeznania rynku. Nie są wymagane dokumenty typu kosztorys itp. Jeżeli ktoś zna już dokładny koszt to wpisuje go. Koszt całkowity i kwalifikowany są takie same w większości przypadków. Różnią się tylko jeżeli ktoś poniósł część kosztów przed 01.06.2020 r. i chce je tu wykazać – wtedy uwzględnia je dodatkowo w całkowitym koszcie.

Jeżeli realizacja zadania już jest rozpoczęta proszę wpisać datę pierwszej faktury/rachunku (nie może być wcześniejsza niż 01.06.2020). Jeżeli nie – proszę wpisać planowaną datę rozpoczęcia i poniesienia pierwszego kosztu. W przypadku gdy ktoś uzależnia realizację inwestycji od przyznania dotacji, można wpisać termin rozpoczęcia ok 1-2 miesięcy od daty złożenia.

Do rozliczenia zadania wymagane będą: faktury/rachunki opłacone, protokoły odbioru w przypadku montażu przez firmę lub oświadczenie o samodzielnym montażu zgodnie ze wzorem, dokumentacja fotograficzna z realizacji zadania, druk zapotrzebowania zgodnie ze wzorem, ewentualnie inne (np. dokumenty potwierdzające uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w przypadku nowo budowanych domów).

W pierwszej kolejności składa się tylko wniosek wraz z załącznikami, które się w nim generują (G1 – zgoda współwłaścicieli jeżeli dotyczy, G2 – Zakres rzeczowo – finansowy). Wersję elektroniczną (wypełniony plik pdf, nie skan) należy przesłać na adres moja.woda@wfos.krakow.pl a podpisaną wersję papierową złożyć osobiście lub wysłać na adres: WFOŚiGW w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków. Pozostałe dokumenty składa się do rozliczenia dotacji, po otrzymaniu pisma z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Program obejmuje nowo budowane domy, jednak na dzień składania wniosku  muszą one mieć już kompletny system orynnowania dachu i być na końcowym etapie budowy gdyż do rozliczenia zadania i wypłaty środków (która musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy) wymagane będzie potwierdzenie przekazania budynku do użytkowania (nie zawsze musi to być uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Jaki rodzaj formalności powinien zostać dokonany, by można było użytkować budynek mieszkalny zgodnie z prawem, powinien wiedzieć sam inwestor). Dokumenty do rozliczenia trzeba będzie przedłożyć ok 3 miesięcy po otrzymaniu pozytywnej decyzji ws wniosku, co będzie stanowić o zawarciu umowy.

Jeżeli budynek jest na wcześniejszym etapie budowy i ktoś chciałby złożyć wniosek o dotację w terminie późniejszym, proszę pamiętać że okres kwalifikowalności kosztów jest od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. ale zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku.

Tak, usługa wynajęcia koparki do zrobienia wykopu może być wliczona w koszty.

Po złożeniu wniosku zadanie można realizować i zakończyć niezależnie od tego czy otrzymał Pan/Pani już decyzję w sprawie wniosku. W przypadku gdy ktoś uzależnia realizację od przyznania dotacji, można wstrzymać się z realizacją do czasu otrzymania pisma. Realizacja musi zakończyć się najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymają Państwo pismo z potwierdzeniem zawarcia umowy. Na tej podstawie po zakończeniu zadania przedkładają Państwo dokumenty do rozliczenia (faktury/rachunki opłacone, protokoły/oświadczenia, dokumentacja fotograficzna z realizacji, druk zapotrzebowania zgodnie ze wzorem, ewentualnie inne). Po pozytywnej weryfikacji dokumentów następuje przelanie środków na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Środki muszą być wypłacone najpóźniej do 6 miesięcy od podjęcia decyzji o finansowaniu zadania.

Formularz należy pobrać i otworzyć na swoim dysku w folderze „Pobrane” jako plik PDF. Wniosek nie otwiera się w przeglądarce internetowej. Do otworzenia pliku konieczne jest posiadanie zainstalowanego programu Adobe Reader.

Load More

 


Dokumentacja programu

3. Formularz wniosku  (aby pobrać – kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz opcję „Zapisz link jako…”) Masz problem z pobraniem/otwarciem wniosku? – Sprawdź rozwiązanie>>
4. Załącznik G1 Oświadczenie współwłaścicieli  (aby pobrać – kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz opcję „Zapisz link jako…”)
5. Załącznik G3 oświadczenie współmałżonka  (aby pobrać – kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz opcję „Zapisz link jako…”)

Dodatkowe informacje

Ze względu na duże zainteresowanie programem, uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami ogólnymi, regulaminem naboru oraz najczęściej zadawanymi pytaniami. W przypadku nie znalezienia odpowiedzi na swoje pytania proszę kontaktować się z poniższymi osobami:

Malwina Mazurek – 511 122 940

Artur Tomasiewicz –  785 855 922

 

 


Artykuły powiązane

  1. Mnisterstwo Klimatu – Nowy program „Moja Woda” – 100 milionów złotych na 20 tysięcy przydomowych retencji
  2. NFOŚiGW – Moja Woda, wsparcie działań realizowanych przez partnerów zewnętrznych

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange