Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

UWAGA: NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY. Z powodu wyczerpania alokacji środków nowe wnioski nie są już przyjmowane >>>

UWAGA: 19.10.2023 r. krajowy limit pomocy de minimis w rolnictwie osiągnął 100%. Przyznanie dofinansowania dla wniosków, które nie zostały jeszcze rozpatrzone będzie możliwe dopiero po 01.01.2024 r.

 

Informacje ogólne: 

WFOŚiGW w Krakowie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. 

O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:

  1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowanianawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229);
  2. do dnia 15 lipca 2022 r. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów,
  3. od dnia 16 lipca 2022 r. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa małopolskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Wnioski wraz z wymaganymi  załącznikami  tj.:

 1. Opinią OSChR w Krakowie w  o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO
 2. Fakturą (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące
 3. Wypełnionymi formularzami dotyczącymi pomocy de minimis w rolnictwie (znajduje się we wniosku)
 4. Formularzem informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (znajduje się we wniosku)
 5. Oświadczeniem o uzyskanym dofinansowaniu
 6. Oświadczeniem o dochodach
 7. Oswiadczenie o przeciwdzałaniu agresji na Ukrainie

należy składać do Sekretariatu Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowieadres: ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków.

 

Dofinansowaniem zostaną objęte wnioski przyjęte przez  Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.01.2020 do dnia 30.11.2023 lub do wyczerpania alokacji środków.

 

Uwaga! Wersja elektroniczna wypełnionego wniosku musi być wysłana na adres: wapnowanie@wfos.krakow.pl
W tytule maila należy wpisać imię i nazwisko osoby składającej wniosek.

 


Dokumentacja programu:

 1. Procedura naboru wniosków
 2. Wniosek wraz z załącznikami
 3. Instrukcja wypełniania wniosku
  1. Załącznik do instrukcji – wapna nawozowe
  2. Załącznik do instrukcji – środki wapnujące
  3. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku
  4. Informacja o danych na fakturze
 4. Komunikat dotyczący programu
 5. Oświadczenie o dochodach
 6. Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu 
 7. Kalkulator wyliczania wartości dofinansowania 
 8. Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainie

 


Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

OSChR w Krakowie:

12 637 04 61

WFOŚiGW w Krakowie:

Artur Tomasiewicz 785 855 922

Izabela Klimkiewicz 573 143 695


Artykuły powiązane:

 1. Ministerstwo Środowiska – resorty środowiska i rolnictwa wspólnie dla rozwoju polskiej wsi – przejdź>>
 2. NFOŚiGW pomaga rolnikom, wspierając poprawę jakości gleb – przejdź>>
 3. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wapnowanie gleb – przejdź>>
Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj