Warunki wsparcia finansowego

Pomoc​ ​publiczna

Obowiązek składania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą informacji o otrzymanej pomocy publicznej wynika z przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1808).

Każdy wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jej formę prawną i źródło jej finansowania jeżeli oferuje towary lub świadczy usługi na rynku jest według prawa unijnego przedsiębiorcą.

Pomoc publiczna może być kierowana w odniesieniu do regionów państwa, sektorów gospodarki oraz kategorii przedsiębiorców, w zależności od przeznaczenia, wyróżnia się jej trzy podstawowe rodzaje: pomoc regionalną, sektorową i horyzontalną.

Formy udzielenia pomocy

Rozporządzenie Rady nr 659/99 z 22 marca 1999 r. w artykule 1 ustanawia szczegółowe zasady stosowania art. 88 TWE, pomoc publiczna może być udzielona na podstawie programu pomocowego oraz jako pomoc indywidualna.

Program pomocowy to akt normatywny, na podstawie, którego można dokonać wypłat pomocy indywidualnej na rzecz abstrakcyjnie i generalnie określonych przedsiębiorstw w ww. akcie normatywnym oraz akt normatywny, na którego podstawie pomoc niezwiązana z konkretnym projektem może zostać przyznana jednemu lub kilku przedsiębiorstwom na czas nieokreślony i/lub w nieokreślonej kwocie.

Pomoc indywidualna to pomoc, która nie jest przyznawana na podstawie programu pomocowego oraz podlegającą obowiązkowi zgłoszenia, pomoc przyznawaną na podstawie programu pomocowego.

Pomoc de minimis ze względu na małą kwotę nie narusza wymiany handlowej między państwami członkowskimi oraz nie zakłóca ani nie grozi zakłóceniem konkurencji, dlatego jest dopuszczalna. Warunki przyznania pomocy de minimis nie są tak rygorystyczne jak to ma miejsce w przypadku innych rodzajów pomocy, nie wymaga opiniowania projektu pomocy przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie ministra właściwego do spraw rolnictwa, a także nie jest objęte obowiązkiem zgłoszenia Komisji Europejskiej.
Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana danemu podmiotowi nie może przekroczyć 200 000 euro w okresie 3 lat budżetowych. Wartość pomocy dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego nie może przekroczyć 100 000 euro w okresie 3 lat budżetowych. Zasady pomocy de minimis oraz jej limity zostały ustanowione Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Powyższe limity nie mają zastosowania do sektora rolnictwa i rybołówstwa. Reguły udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie określa rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007 r.), gdzie została wskazana maksymalna kwota udzielenia pomocy w wysokości 7 500 euro.

Dnia 5 kwietnia 2012 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312). Oba rozporządzenia stanowią wykonanie delegacji ustawowej zawartej odpowiednio w art. 37 ust. 2a oraz ust. 6 znowelizowanej ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808). Rozporządzenia określają zakres informacji przedstawianych odpowiednio przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy) oraz o pomoc inną niż pomoc de minimislub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (art. 37 ust. 5 ustawy).

Informacje określone w art. 37 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy przekazywane są podmiotowi udzielającemu pomocy odpowiednio na „Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis oraz na „Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie”, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj