Aktualności

Spotkanie informacyjne w sprawie Programu JAWOR

W dniu 02 marca 2017 r. w budynku Zespołu Szkół w Kościelisku odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy, którego inicjatorem była lokalna grupa ECOscielisko.

Spotkanie PONE

W środę 01 marca br. odbyło się spotkanie dla osób z gminy Jordanów, które zgłosiły zainteresowanie wymianą kotłów w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” oraz RPO WM. 

Spotkanie informacyjne w sprawie Programu JAWOR

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 19.12.2016 roku o godz. 16.00, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Miechów (sala 251), odbędzie się spotkanie Doradcy Energetycznego  WFOŚiGW w Krakowie z mieszkańcami gminy Miechów. Tematem spotkania będzie wdrażany przez Fundusz Program Priorytetowy “Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

Szkolenie Eko-doradców

W dniu 01.12.2016 r. Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Krakowie przeprowadzili szkolenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Szkolenie dedykowane było Eko-doradcom gminnym, których działalność sfinansowana jest z  Projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.
 
 

PROCEDURA OCENY PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

W związku z licznymi pytaniami odnośnie zasad oceny Programu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gmin poniżej opisano procedurę ww. dokumentu. 
 

Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy potrzebny dla aplikujących o środki RPO WM 2014-2020

WFOŚiGW w Krakowie informuje, że Instytucja Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, prowadzi aktualnie procedurę naboru projektów w ramach 4-tej Osi Priorytetowej - Regionalna Polityka Energetyczna. 

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że regulaminy naborów dla poniżej wymienionych Poddziałań RPO WM 2014-2020, wymagają posiadania pozytywnie zaopiniowanych przez WFOŚiGW w Krakowie lub NFOŚiGW planów gospodarki niskoemisyjnej.