Pierwsza umowa POIiŚ w 2015 roku

W dniu 23 stycznia 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na realizację projektu.: „Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wielka Wieś” 
Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Panią Małgorzatę Mrugałę i Wójta Gminy Wielka Wieś, Pana Tadeusza Wójtowicza oraz Panią Skarbnik Grażynę Sygułę. Przy podpisaniu umowy obecni byli: Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Krakowie Pan Jan Musiał, Zastępca Wójta Gminy Wielka Wieś Pan Krzysztof Wołos oraz Pani Anna Warchulska.
Przedmiotem projektu  pn. „Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wielka Wieś ” jest: 
 

Program zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2015 w ramach Programu zapobiegania poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak.

Dofinansowanie przeznaczone na odzież ochronną do działań bojowych ma postać dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych brutto (ale nie więcej niż 1 500 zł/zestaw).

Pula środków przeznaczonych w roku 2015 wynosi – 450 000,00 zł

Termin składania wniosków: do 1 kwietnia danego roku kalendarzowego.

Szczegółowe informacje

Konkurs z zakresu edukacji ekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza konkurs na zadania nieinwestycyjne w ramach Programu Priorytetowego - Edukacja Ekologiczna.

Pula środków przeznaczona w ramach Programu na rok 2015 wynosi 2 000 000,00 zł

Termin składania wniosków upływa z dniem 23 lutego 2015 r. godz. 15.30 (decyduje data wpływu do biura Funduszu)

Szczegółowe informacje.

Zachęcamy do udziału!

Program Ochrona lasów Małopolski poprzez dofinansowanie opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w 2015 roku.

Informujemy, iż w dniu 23 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Krakowie zatwierdziła nowy "Regulamin udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu Ochrona lasów Małopolski poprzez dofinansowanie opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa".
Serdecznie zapraszamy do składania wniosków starostwa powiatowe Województwa Małopolskiego.
Przeznaczona pula środków na rok 2015 to 1 000 000,00 zł.
Termin składania wniosków upływa z dniem 31 stycznia 2015 r.
 

Kolejne potwierdzenie dofinansowania dla Gminy Dębno

W dniu 8 grudnia 2014 r.  w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło się wręczenie potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Gminie Dębno na realizację projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach i budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dębno".
Potwierdzenie z rąk Pani Prezes Małgorzaty Mrugały odebrał Pan Wiesław Kozłowski – Wójt Gminy Dębno. 
 
 

Termin rozpatrywania wniosków na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne w 2015 roku.

Wojewódzki Fundusz Ochorny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie infromuje, że na podstawie Uchwały Zarządu nr 19-LXII-2014 z dnia 19.11.2014 r. składanie wniosków o dofinansowanie w roku 2015 zadań inwestycyjnych oraz zadań nieinwestycyjnych odbywać się będzie w trybie ciągłym, począwszy od 23.02.2015 r. do 30.09.2015 r. Natomiast rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej przez WFOŚiGW w Krakowie na zadania inwestycyjne oraz zadania nieinwstycyjne odbywać się będzie do dnia 30 pażdziernika 2015 r.

Hej Kolęda, Kolęda !

Już po raz kolejny z góralską kolędą odwiedziła nas grupa dzieci i młodzieży „Jabłonka”  wchodząca w skład Międzyszkolnego Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Podhale”, działająca przy Zespole Szkół nr 1 w Jabłonce Orawskiej. Kolędnicy zaprezentowali tradycyjne kolędy oraz z góralską werwą złożyli Zarządowi, pracownikom Funduszu oraz wszystkim partnerom Bożonarodzeniowe i Noworoczne życzenia. 

Zespołowi towarzyszył Pan Antoni Karlak – Wójt Gminy Jabłonka oraz Pan Janusz Haniaczyk – Kierownik grupy z Jabłonki, na ręce których Pan Józef Kała oraz Pan Jan Musiał – Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu przekazali podziękowania za odwiedziny i barwne przedstawienie. 

Za kolędę dziękujemy i cukierki darujemy !

 

 

Uwaga! Zmiana zasad udzielania i umarzania pożyczek w 2015 r.

WFOŚiGW w Krakowie informuje, że Rada Nadzorcza obradując na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2014 r., zatwierdziła  „Zasady finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie" na rok 2015. 
Równocześnie informujemy, że w styczniu 2015 roku „Zasady (…)” zostaną uzupełnione o zmiany wynikające z nowelizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska, które wchodzą w życie z dniem 01.01.2015 r. 
Powyższe zmiany dotyczyć będą zasad i trybu udzielania przez Wojewódzki Fundusz poręczeń oraz możliwości uzyskania poprzez banki dopłat do rat lub innych opłat ustalonych w umowach leasingu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.   
 

Potwierdzenie dla Gminy Chełmiec

W dniu 29 grudnia 2014 roku w siedzibie WFOSiGW w Krakowie wręczono potwierdzenie dofinansowania w ramach POIiŚ dla projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec”. Jest to drugi projekt dofinansowany w gminie w ramach I osi priorytetowej POIiŚ.
Potwierdzenie wręczył Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Pan Jan Musiał na ręce Wójta Gminy Chełmiec, Pana Bernarda Stawiarskiego.
 
 

Budowa windy zakończona

23 grudnia 2014 r. dokonano oficjalnego otwarcia windy osobowej wybudowanej z myślą o osobach niepełnosprawnych, które zgodnie z przepisami powinny mieć łatwy dostęp do budynków użyteczności publicznej - Wojewódzkiego Funduszu. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele Rady Nadzorczej z Panią Przewodniczącą Aleksandrą Malarz oraz Pani Małgorzata Mrugała – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu.  
Wszystkich interesariuszy - przepraszając za utrudnienia spowodowane pracami budowlanymi - zapraszamy do współpracy w nowym 2015 roku.
 
 

Strony