10 listopada 2014 r.- biura WFOŚiGW w Krakowie i w Tarnowie będą nieczynne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uprzejmie informuje, że w związku ze Świętem Wszystkich Świętych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatkowym dniem wolnym od pracy będzie dzień 10.11.2014 r., w związku z czym w tym dniu biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i w Tarnowie będą nieczynne.

Otwarcie oczyszczalni ścieków w Biertowicach

W dniu 29 października 2014 roku Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Pani Małgorzata Mrugała oraz Z-ca Prezesa Zarządu Pan Jan Musiał uczestniczyli w uroczystym otwarciu rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Biertowicach. Oczyszczalnia ścieków w Biertowicach jest jednym z elementów projektu „Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice – część I”, który jest realizowany ze środków finansowych Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
 

Zaproszenie na konferencję "Dbając o zieloną przyszłość"

W imieniu Ministerstwa Środowiska serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w VII konferencji "Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska", która odbędzie się 25 listopada 2014 r. w Starej Zajezdni w Krakowie.   

Kolejne Targi POLEKO zakończone

W dniach 14-17 października 2014 r. odbyła się 26. edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO, podczas których nie zabrakło przedstawicieli WFOŚiGW w Krakowie. 

Targi POLEKO to doskonała platforma wymiany doświadczeń i wiedzy w takich obszarach jak odnawialne źródła energii, szeroko pojęta ochrona środowiska, a także gospodarka komunalna. 

NFOŚiGW i WFOŚiGW wyrażają wolę wspólnego realizowania zadań w zakresie wdrażania POIiŚ 2014-2020

15 października 2014, podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu, prezesi wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz prezes NFOŚiGW podpisali list intencyjny o współpracy w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).


List intencyjny jest wyrazem realizacji „Wspólnej Strategii działania NFOŚiGW i wfośigw na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020”, a impulsem do jego podpisania było wykorzystanie doświadczeń i kompetencji nabytych w finansowaniu projektów prośrodowiskowych w poprzednich perspektywach finansowych UE, a także wieloletnia współpraca Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy we współfinansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Współpraca Funduszy miałaby mieć na celu jak najefektywniejsze i najskuteczniejsze wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Dlatego już dzisiaj planuje się identyfikację i przygotowanie projektów spełniających wymagania POIiŚ 2014-2020, udział w konsultowaniu dokumentów, czy pogłębianie wiedzy dotyczącej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Ostateczna decyzja w sprawie określenia możliwości współpracy NFOŚiGW z wfośigw i jej zakresu zostanie podjęta po zakończeniu procesu kształtowania systemu instytucjonalnego dla POIiŚ 2014-2020.

Strony