Aktualizacja wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego "Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji (...)" oraz przedłużenie terminu naboru wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w związku z aktualizacją Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” zmieniają się zasady finansowania zadań realizowanych w ramach Programu KAWKA ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie.

Wykaz ocenionych projektów w ramach konkursu 13/POIiŚ/1.1/04/2014

W dniu 30.05.2014 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie dla  osi priorytetowej I Gospodarka wodno-ściekowa w ramach konkursu 13/POIiŚ/1.1/04/2014. 

Wynik oceny prezentujemy w poniższej tabeli.

 

Lp.

Tytuł projektu

Nazwa beneficjenta

Wartość całkowita projektu
[zł]

Kwota dofinansowania
[zł]

Wynik oceny

1

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wielka Wieś

Gmina Wielka Wieś

28 894 531,61

14 508 001,70

49

2

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec

Gmina Chełmiec

21 648 000,00

14 960 000,00

47

3

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Limanowa

Miasto Limanowa

30 029 633,98

12 547 661,40

44,56

4

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach i budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dębno

Gmina Dębno

7 566 424,78

5 185 923,10

41

5

Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - Etap III

Gmina Zielonki

20 179 637,88

11 670 352,40

40

6

Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - Etap III

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o.

12 609 494,05

6 498 141,64

38

7

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radłowskiej

Gmina Radłów

22 384 274,88

12 651 825,64

28

8

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w aglomeracji Miechów

Gmina Miechów

1 817 219,00

1 083 075,27

27

9

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Polanka Wielka, etap I - część II

Gmina Polanka Wielka

5 440 078,37

2 797 988,24

odrzucony

10

Kompleksowa przebudowa i rozbudowa grupowej pompowni ścieków w celu zwiększenia stopnia skanalizowania gminy miejskiej i wiejskiej Oświęcim

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

4 166 049,00

2 878 977,19

odrzucony

11

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bulowice

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.(Kęty)

16 707 595,61

10 527 577,25

odrzucony

Wykaz ocenionych projektów w ramach konkursu 12/POIiŚ/1.1/04/2014

W dniu 30.05 2014 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa – przygotowanie dokumentacji - konkurs nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014.

Wynik oceny prezentujemy w poniższej tabeli.

Lp.

Tytuł projektu

Nazwa beneficjenta

Wartość całkowita projektu

[zł]

Kwota dofinansowania

[zł]

Wynik oceny

1

Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej i modernizacji oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze

Gmina Brzeszcze

925 937,85

787 047,17

37

2

Przygotowanie realizacji oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji w Niedarach jako uzupełnienie sanitacji otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia

Gmina Drwinia

350 000,00

234 959,35

37

3

Program uregulowania gospodarki wodno-ściekowej ta terenach gmin: Jodłownik, Łapanów, Raciechowice

Gmina Jodłownik

4 157 400,00

2 873 000,00

32

4

Przygotowanie dokumentacji rozbudowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków w aglomeracji Czarny Dunajec

Gmina Kościelisko

1 312 464,99

797 274,36

30

5

Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - Etap II

Gmina Wieliczka

3 075 000,00

2 125 000,00

28

6

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków i Mszalnica

Gmina Kamionka Wielka

615 000,00

425 000,00

28

7

Przygotowania dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w gminach Biały Dunajec, Kościelisko i Poronin

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o.

118 545,00

81 921,34

odrzucony

8

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Muszyna

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

2 004 900,00

1 377 000,00

odrzucony

9

Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawoja

Gmina Zawoja

1 760 000,00

1 496 000,00

odrzucony

 

 

 

14 319 247,84

10 197 202,22

 

Potwierdzenie dofinansowania dla Gminy Dębno

W dniu 4 lipca 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło się przekazanie potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Gminie Dębno na realizację projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i adaptacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Dębno”.
Potwierdzenie z rąk Pani Prezes Małgorzaty Mrugały odebrał Pan Grzegorz Brach – Wójt Gminy Dębno. 
Projekt zakłada budowę około 12 km budowy sieci kanalizacji sanitarnej  oraz modernizację oczyszczalni ścieków. Całkowita wartość projektu: 8 033 483,00 zł, dofinansowanie z Funduszu Spójności: 6 616 601,00 zł.
 
 

Kolejna umowa POIiŚ

W dniu 27.06.2014 została podpisana umowa o dofinansowanie z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie w ramach działania 2.1. „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych”. 
Beneficjent realizować będzie projekt pn. „Wdrożenie systemu segregacji z zastosowaniem separatorów w instalacji MBP Barycz w Krakowie", w ramach którego zostanie wybudowana linia sortownicza oraz linia do produkcji paliwa alternatywnego. 
 

Umowy z Bankiem Ochrony Środowiska i Bankiem Spółdzielczym w Zatorze – przedłużone !

Dnia 30 czerwca 2014 r. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał aneks do umów z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz  z Bankiem Spółdzielczym w Zatorze w sprawie udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW  w Krakowie przeznaczonej na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych  zwiększający  o 1 500 000,- zł  limit środków na dotacje przeznaczone na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych.
 

Małopolskie OSP uhonorowane

Trzy małopolskie jednostki OSP zostały wyróżnione w konkursie na „Najlepszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego”. Pierwsze miejsce w konkursie zajęło OSP Gdów, które otrzymało z rąk Pana Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego nagrodę w wysokości 50 tys. złotych. Na drugim miejscu uplasował się OSP Wojnicz – 30 tys. złotych, trzecia pozycja należała do OSP Olszowice – 20 tys. złotych. Stosowne czeki wręczył Pan Józef Kała Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie.
 
 

To już 34 umowa POIiŚ

W dniu 9 czerwca 2014 r. podpisana została umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, oś priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  w aglomeracji Biecz”.
Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 8 km oraz rozbudowie/modernizacji oczyszczalni ścieków. Ponadto w ramach przebudowywanej kanalizacji przedmiotem projektu będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 1 km oraz budowa kanalizacji deszczowej o długości około 1 km.
Ze strony beneficjenta umowę podpisywał Burmistrz Biecza - Pani Urszula Niemiec.
 

Strony