Kolejne Targi POLEKO zakończone

W dniach 14-17 października 2014 r. odbyła się 26. edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO, podczas których nie zabrakło przedstawicieli WFOŚiGW w Krakowie. 

Targi POLEKO to doskonała platforma wymiany doświadczeń i wiedzy w takich obszarach jak odnawialne źródła energii, szeroko pojęta ochrona środowiska, a także gospodarka komunalna. 

NFOŚiGW i WFOŚiGW wyrażają wolę wspólnego realizowania zadań w zakresie wdrażania POIiŚ 2014-2020

15 października 2014, podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu, prezesi wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz prezes NFOŚiGW podpisali list intencyjny o współpracy w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).


List intencyjny jest wyrazem realizacji „Wspólnej Strategii działania NFOŚiGW i wfośigw na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020”, a impulsem do jego podpisania było wykorzystanie doświadczeń i kompetencji nabytych w finansowaniu projektów prośrodowiskowych w poprzednich perspektywach finansowych UE, a także wieloletnia współpraca Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy we współfinansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Współpraca Funduszy miałaby mieć na celu jak najefektywniejsze i najskuteczniejsze wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Dlatego już dzisiaj planuje się identyfikację i przygotowanie projektów spełniających wymagania POIiŚ 2014-2020, udział w konsultowaniu dokumentów, czy pogłębianie wiedzy dotyczącej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Ostateczna decyzja w sprawie określenia możliwości współpracy NFOŚiGW z wfośigw i jej zakresu zostanie podjęta po zakończeniu procesu kształtowania systemu instytucjonalnego dla POIiŚ 2014-2020.

Pomoc finansowa na likwidację szkód powodziowych na terenie województwa małopolskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 26.09.2014 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Krakowie przyjęła regulamin w sprawie szczegółowego trybu i warunków udzielania dotacji na zadania dotyczące likwidacji szkód powodziowych na terenie województwa małopolskiego.

 

Przyjmuje się następujące zasady udzielania pomocy finansowej na zadania związane z likwidacją szkód powodziowych na terenie województwa małopolskiego, obowiązujące  od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. :

 

Kupony "eko.PROJEKT UE"

Dzisiaj, już po raz trzeci na łamach Gazety Krakowskiej wydrukowane są kupony konkursowe na eko.PROJEKT UE. Szczegółowe informacje na temat projektów dostepne są tutaj: <przejdź>.
Wypełnione kupony można składać w siedzibie G. Krakowskiej (al. Pokoju 3) lub w siedzibie Funduszu (ul. Kanonicza 12).
Przypominamy, iż nadal można głosować na stronie internetowej G. Krakowskiej <przejdź>.
Gorąco zachęcamy!
 
 

Strony