Nabór wniosków: Program „Mały Strażak”

Nabór wniosków: Program „Mały Strażak”

6 marca 2023 / Anna Kicińska-Dyrda

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w roku 2023 r. w ramach Programu „Mały Strażak”.

Celem Programu jest udzielenie pomocy finansowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego na zapewnienie gotowości ich Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym (MDP) do późniejszych działań realizowanych w tych jednostkach OSP.

Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu przeznaczona jest na:

1) dofinansowanie zakupu:

  1. umundurowania i wyposażenia osobistego dla członków MDP,
  2. sprzętu służącego do przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych dla MDP,
  3. sprzętu i modeli szkoleniowych do nauki udzielania pierwszej pomoc dla MDP

w zakresie zgodnym z treścią załącznika nr 1 do Programu.

2) dofinansowanie wyjazdów szkoleniowych / turniejowych (trwających nie dłużej niż 3 dni)* – obejmujących m.in. szkolenia z ochrony przeciwpożarowej, obsługi sprzętu ratowniczo-gaśniczego, przyswajania wiedzy z zakresu BHP oraz nauki udzielania pierwszej pomocy, jak również wycieczki stanowiące element edukacji młodzieży w zakresie tradycji pożarnictwa ochotniczego i bezpieczeństwa powszechnego. Ponadto, uczestnictwo w zawodach sportowo-pożarniczych pozwalających na praktyczne zastosowanie przez członków MDP zdobytej wiedzy w obszarze działania ochotniczych straży pożarnych.

Zakres wskazany w pkt. 1 ma być przeznaczony wyłącznie dla dzieci i młodzieży będącej członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej funkcjonującej przy wnioskującej jednostce OSP.

 

Alokacja środków w ramach naboru: 200 000,00 zł.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych brutto zadania.
Warunkiem przyznania dofinansowania jest uzyskanie pozytywnej opinii Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej lub osoby przez niego upoważnionej.

 

Termin naboru wniosków: od 06.03.2023 r. do 17.03.2023 r.

 

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do biura Wojewódzkiego Funduszu w dwóch wersjach, tj.:

 1. elektronicznej (edytowalny PDF, bez podpisów) przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie (www.portal.wfos.krakow.pl). Wniosek elektroniczny nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku.
 2. podpisanej – wniosek wraz z załącznikami będącymi dokumentami opatrzonymi podpisami osób upoważnionych należy dostarczyć w jeden z dwóch sposobów:
  1. w wersji papierowej do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków),
  2. przez ePUAP (z konta Wnioskodawcy – tj. Jednostki OSP) na skrytkę Funduszu (adres skrytki ePUAP: /wfosigwkrakow/SkrytkaESP) – UWAGA: wniosek oraz załączniki muszą być podpisane certyfikowanym podpisem kwalifikowanymlub profilem zaufanym zgodnie z INSTRUKCJĄ >> Nie będą akceptowane podpisane elektronicznie SKANY. 

do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30.

 

Więcej informacji oraz załączniki znajdują się w zakładce: Oferta – Programy – „Mały Strażak” (TUTAJ) oraz na Portalu Beneficjenta.

 

*  Uwaga: jeżeli wyjazd szkoleniowy / turniejowy członków MDP będzie realizowany w okresie dłuższym niż wynikający z zapisów Programu – dofinansowanie zostanie wypłacone TYLKO za okres 3 dni na podstawie prawidłowych dokumentów rozliczeniowych.

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj